Sign in

Phim Soul | Xem phim mới | Phim Online | Full HD1080P — Vietsubsoul 2020
Xếp hạng[Trong nước] Tổng số người xemNgày phát hành25/12/2020
Thông tin cơ bảnAnimation USA (107Phút)
Loại2D | Normal | Normal sound | Lồng tiếng,Phụ đề

https://hd.gomovies26.com/vi/movie/508442/soul

◉ 🎬 Xem và tải xuống : https://hd.gomovies26.com/vi/movie/508442/soul
Tóm tắt
Jamie Foxx vào vai Joe Gardner, một giáo viên trường trung học với một tình yêu mãnh liệt dành cho nhạc jazz. Tuy nhiên, Joe chưa kịp thực hiện được ước mơ của mình thì một tai nạn trớ trêu vô tình đã tách rời linh hồn và thể xác của ông…


Phim Soul | Xem phim mới | Phim Online | Full HD1080P — Vietsubsoul 2020
Xếp hạng[Trong nước] Tổng số người xemNgày phát hành25/12/2020
Thông tin cơ bảnAnimation USA (107Phút)
Loại2D | Normal | Normal sound | Lồng tiếng,Phụ đề

https://hd.gomovies26.com/vi/movie/508442/soul

◉ 🎬 Xem và tải xuống : https://hd.gomovies26.com/vi/movie/508442/soul
Tóm tắt
Jamie Foxx vào vai Joe Gardner, một giáo viên trường trung học với một tình yêu mãnh liệt dành cho nhạc jazz. Tuy nhiên, Joe chưa kịp thực hiện được ước mơ của mình thì một tai nạn trớ trêu vô tình đã tách rời linh hồn và thể xác của ông…


Phim Soul | Xem phim mới | Phim Online | Full HD1080P — Vietsubsoul 2020
Xếp hạng[Trong nước] Tổng số người xemNgày phát hành25/12/2020
Thông tin cơ bảnAnimation USA (107Phút)
Loại2D | Normal | Normal sound | Lồng tiếng,Phụ đề

https://hd.gomovies26.com/vi/movie/508442/soul

◉ 🎬 Xem và tải xuống : https://hd.gomovies26.com/vi/movie/508442/soul
Tóm tắt
Jamie Foxx vào vai Joe Gardner, một giáo viên trường trung học với một tình yêu mãnh liệt dành cho nhạc jazz. Tuy nhiên, Joe chưa kịp thực hiện được ước mơ của mình thì một tai nạn trớ trêu vô tình đã tách rời linh hồn và thể xác của ông…

Sahara Anjani

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store